پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (662)

4-1- رکن چهارم595-1- رکن پنجم606-1- رکن ششم61بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر63بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر651-3- موضع کشورهای غربی652-3- موضع کشورهای در حال توسعه673-3- موضع هند68بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی691-4- ادامه مطلب…

By 92, ago