فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات1
1-1- مقدمه2
1-2- عنوان تحقیق2
1-3- بیان مسئله3
1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش6
1-5- اهداف تحقیق9
1-5-1- هدف اصلی9
1-6- سؤالات تحقیق9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق9
1-6-2- سوالات فرعی9
1-7- فرضیه‏های تحقیق10
1-7-1- فرضیه اصلی10
1-7-2- فرضیههای فرعی10
1-8- روش تحقیق11
1-9- روش آماری11
1-9-1- آمار توصیفی11
1-9-2- آمار استنباطی11
1-10- روش گردآوری دادهها11
1-11-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)12
1-12-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری12
1-13-تعاریف نظری و عملیاتی12
1-13-1- تعاریف نظری12
1-13-1-1- کارت امتیازی متوازن12
1-13-1-2-استراتژی (راهبرد)13
1-13-2- تعاریف عملیاتی13
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری14
کارت امتیازی متوازن15

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- مقدمه15
2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن17
2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند.18
2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است.18
2-2-3- ارزیابیها عمدتاً یک بعدی است.18
2-3- تاریخچه شکلگیری برنامهریزی استراتژیک19
2-4- استراتژی20
2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی21
2-5-1- تفسیر چشم‌انداز21
2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف22
2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری24
2-5-4- بازخورد و آموزش25
2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن28
2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژیها30
2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن30
2-8-1- یکپارچگی و نظارت31
2-8-2- تمرکز31
2-8-3- بازخور31
2-8-4- همسویی31
2-8-5- ارتباطات32
2-8-6- مسئولیت‌پذیری32
2-8-7- مشارکت32
2-8-8- تبدیل و تکامل32
2-9- کارکردهای کارت امتیازی متوازن33
2-10- منظرهای ارزیابی متوازن34
2-11- دلایل عدم اجرای استراتژیهای تدوین شده در سازمان36
2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامهریزی استراتژیک شرکت37
2-11-2- موانع مدیریتی37
2-11-3- موانع عملیاتی37
2-11-4- موانع کارکنان37
2-12- معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن39
2-12-1-وجه مالی40
2-12-2- وجه مشتری41
2-12-3- وجه رشد و یادگیری42
2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی42
2-12-4-1- آرمان / چشمانداز43
2-12-4-2- استراتژی43
2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت44
2-12-4-4- روابط علت و معلولی44
2-12-4-5- برنامه عملی44
2-13- پیادهسازی کارت امتیازی متوازن45
2-13-1- قدم اول45
2-13-2-قدم دوم46
2-13-3- قدم سوم46
2-13-4- قدم چهارم47
2-13-5- قدم پنجم47
2-13-6- قدم ششم48
2-14- مثالی از یک سیستم کارت امتیازی متوازن48
2-14-1- منظر مالی اهداف48
2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف48
2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف49
2-14-4- منظر مشتری49
2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن50
2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی51
2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی52
2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس52
2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط53
2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی53
2-15-3-3- سیستمهای پاداش و بهرهوری53
2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر54
2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد54
2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن)57
2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج58
2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن59
2-19- داستانهای موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن60
2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد61
2-19-2- تبدیل ?? درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی61
2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم61
2-20- سنگ بنای پیروزی63
2-20-1- حمایت مدیریت ارشد64
2-20-2- مدیریت پروژه64
2-21- چالشهای کارت امتیازی متوازن در مقام عمل65
2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات66
2-22-1 – تنظیم استراتژی66
2-22-2- برنامهریزی استراتژیک67
2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی69
2-22-4- برنامهریزی عملیات69
2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری70
2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی70
2-23- بعضی از کاستیهای کارت امتیازی متوازن71
2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن72
2-24-1- تحقیقات خارجی72
2-24-2- تحقیقات داخلی76
2-3- نتیجهگیری79
فصل سوم: مواد و روشها و روششناسی تحقیق یا روش اجرای تحقیق81
3-1- مقدمه82
3-2 – روش تحقیق82
3-2-1- برحسب هدف83
3-2-2- برحسب نحوه گردآوری دادهها84
3-3- جامعه آماری تحقیق87
3-4- روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه87
3-5- روش و ابزار جمعآوری اطلاعات و اندازهگیری دادهها87
3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی:91
3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق91
3-6-2- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه92
3 -7- روش تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیهها93
3-7-1- نرمافزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها94
3-7-2- مقایسه رتبه با استفاده از آزمون فریدمن94
3-7-3- آزمون کای -دو برای جدولهای یک بعدی95
3-7-4- آزمون نسبت (دو جملهای)95
3-8-چهارچوب نظری و مدل تحقیق: مدل کارت امتیازی متوازن96
3-8-1- مانع اول96
3-8-2- مانع دوم96
3-8-3- مانع سوم96
3-8-4- مانع چهارم96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها100
4-1- مقدمه101
4-2- ویژگیهای جمعیتشناسی جامعه مورد مطالعه101
4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت102
4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن102
4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات103
4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه کار در سازمان104
4-3 – آزمون فرضیات105
4-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق105
4-3-1-1- آزمون کای – دو106
4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جملهای)108
4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول110
4-4-1- آزمون کای – دو110
4-4-2- آزمون نسبت (دو جملهای)112
4-5- آزمون مربوط به فرضیه دوم114
4-5-1- آزمون کای -دو114
4-5-2- آزمون نسبت (دو جملهای)116
4-6- آزمون مربوط به فرضیه سوم118
4-6-1- آزمون کای – دو118
4-6-2- آزمون نسبت (دو جملهای)120
4-7- آزمون مربوط به فرضیه چهارم121
4-7-1- آزمون کای -دو121
4-7-2- آزمون نسبت (دو جملهای)123
4-8- آزمون مربوط به فرضیه پنجم124
4-8-1- آزمون کای -دو124
4-8-2-آزمون نسبت (دو جملهای)126
فصل پنجم: نتایج تحقیق128
5-1- مقدمه129
5-2- خلاصه تحقیق129
5-3- نتایج آزمون فرضیات و تفسیر آنها130
5-3-1- آزمون کای-دو131
5-3-2- آزمون نسبت (دو جملهای)131
5-4- پیشنهادات براساس نتایج به دست آمده134
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی134
5-6- محدودیتهای تحقیق134
منابع و مآخذ136
پیوستها147
Abstract154

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4- 1: جنسیت جامعه مورد بررسی102
جدول 4- 2: سن جامعه مورد بررسی103
جدول 4- 3: تحصیلات جامعه مورد بررسی104
جدول 4- 4: سابقه کاری جامعه مورد بررسی105
جدول 4- 5: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای دو در فرضیه کلی (TH)107
جدول 4- 6: آماره آزمون ومقدار سطح معنادری در آزمون کای- دو در فرضیه کلی108
جدول 4- 7: نتایج آزمون نسبت فرضیه کلی110
جدول 4- 8: چگونگی توزیع نتایج برای آزمون کای- دو در فرضیه اول111
جدول 4- 9: آماره آزمون و مقدار سطح معناداری در آزمون کای دو در فرضیه اول112
جدول 4- 10: نتایج آزمون نسبت فرضیه اول113
جدول 4- 11: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه دوم115
جدول 4- 12: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه دوم116
جدول 4- 13: نتایج آزمون نسبت فرضیه دوم117
جدول 4- 14: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه سوم119
جدول 4- 15: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در کای-دو فرضیه سوم119

جدول 4- 16: نتایج آزمون نسبت فرضیه سوم120
جدول 4- 17: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه چهارم122
جدول 4- 18: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه چهارم122
جدول 4- 19: نتایج آزمون نسبت فرضیه چهارم124
جدول 4- 20: چگونگی توزیع نتایج برای انجام آزمون کای-دو فرضیه پنجم125
جدول 4- 21: آماره آزمون و مقدار سطح معنی داری در آزمون کای-دو فرضیه پنجم125
جدول 4- 22: نتایج آزمون نسبت فرضیه پنجم127
جدول 5- 1: خلاصه آزمون فرضیات تحقیق132
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- 1: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن به شرح زیر است36
شکل 1- 2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن39
شکل 2- 1: نقشه استراتژی شرکت Saatchi & Saatchi63
شکل 3- 1: مدل کارت امتیازی متوازن98

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3- 1: الگوریتم مراحل انجام تحقیق86

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه
در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیکها بر نقش ساختار در سازمان تاکید میکنند و نئوکلاسیکها به انسان توجه اساسی دارند. سازمانهای مکانیکی، سازمانهای ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایهای خاص به سازمان مینگرند. اما یکی از استعارههای جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته میشود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده میشود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی میتوانند باشند، میتوان با اندازهگیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روشهای نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکانپذیر میسازد.
1-2- عنوان تحقیق:
بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استارتژیهای آن در شرکت خودروسازی سایپا
1-3- بیان مسئله:
تا چند دهه قبل برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی برای سازمانها معنا و مفهومی نداشت و سازمانها فقط به برنامه‌ریزی عملیاتی می‌پرداختند و شاید موفقیت‌هایی نیز کسب نموده باشند. ولی بعد از آن دوران، بخصوص دهه 1970 به بعد، سازمانها به این نتیجه رسیدند که فقط با برنامه‌ریزی عملیاتی نمی‌توانند به فعالیتها ادامه دهند. چون تحولات اقتصادی جدید از جمله افزایش تورم و بیکاری، رقابت بین سازمانها و اهمیت خدمات در اقتصاد باعث گردید که سازمانها برای رفع مشکلات به برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی روی آورند. زیرا هیچ سازمانی توانایی کامل شکل دادن به محیطی که در آن کارمیکند را ندارد. اما می‌تواند اوضاع و احوالی را پدید آورده و از بین آنها بهترین فرصت‌ها را بدست آورد. وظیفه مدیریت این است که شرکت را همواره به گونه‌ای ببیند که می‌تواند بشود. نه آن‌گونه که هم‌اکنون هست (کاتلر، اصول بازاریابی، 86)
ولی پیاده‌سازی این استراتژی‌های تدوین شده در برنامه‌ریزی استراتژیک، مشکل است زیرا در مسیر اجرای هر استراتژی موانع زیادی وجود دارد که از آن‌جمله می‌توان به موانع فنی و موانع مهارتی و موانع ساختاری اشاره نمود. روش‌های زیادی نیز برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی‌ها پیشنهاد گردیده است. یکی از روش‌های پیشنهادی، تکنیک ارزیابی متوازن نام دارد که در سال 1992 توسط کاپلان و نورتون ارائه گردیده است. بر اساس نظریات کاپلان و نورتون روش ارزیابی متوازن، شرکتها و سازمانها را قادر می‌سازد تا فاصله قابل توجهی را که قبلاً فیمابین مراحل تدوین و اجرای استراتژی بوجود می‌آمد، از میان بردارند. آنها معتقد بودند که این عدم ارتباط صحیح فی مابین مراحل تدوین و اجرای استراتژی به واسطه موانع زیربه وجودمی آید:
1-3-1- مانع اول: چشم‌انداز و استراتژی‌ها غیرقابل درک هستند.
1-3-2- مانع دوم: عدم ارتباط استراتژی‌ها با اهداف نقش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان‌ها.
1-3-3- مانع سوم: عدم ارتباط استراتژی‌ها با تخصیص منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان.
1-3-4- مانع چهارم: دریافت بازخوردهای تاکتیکی به جای بازخوردهای راهبردی (یعنی بازخوردهایی که وجود دارد بر اساس مهارت است نه بر اساس استراتژی). (کاپلان و نورتون1، 1996)
این تحقیق بر اساس 4 مانع بالا با طرح 5 فرضیه سعی بر آن دارد تا مشخص نماید آیا می‌توان از تکنیک ارزیابی متوازن برای غلبه بر موانع اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا استفاده نمود؟ اصولاً سازمانها سعی دارند که چرخه رضایت‌مندی در درون خود ایجاد نمایند، اجرای صحیح چنین چرخه‌ای در گروارزیابی صحیح آن است. در این راستا تکنیک ارزیابی متوازن جزء اولین تکنیک هاست که به اهمیت در ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های سازمان توجه نموده است. سیستم سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً بر سنجه‌های مالی استوار بودند. در ابتدا برای ارزیابی عملیات بیشتر ازسنجههای مالی مطلق مانند در آمد کل، در آمد خالص، سود عملیاتی وسودخالص استفاده مینمود. باگذشت زمان، وگسترش و پیچیده شدن فعالیتهای سازمان، استفاده از سنجه‌های مالی نسبی، مانند بازگشت سرمایه و باقیمانده درآمد رواج پیدا کرد. در دهه‌های اخیر، نیز مدل‌هایی چون ارزش افزوده اقتصادی و جریان‌های نقدی به عنوان معیارهای مناسبت‌تری برای ارزیابی نتیجه عملیات معرفی شدند. (نمازی، 1386، 56)
در سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد، از یک‌سو، تمامی معیارهای ارزیابی، مالی و صرفاً کمّی هستند و اصولاً نشان‌دهنده خلاصه و سریع و عملیات‌ و فعالیتهای یک سازمان هستند و در مواردی به حدی تجمعی هستند که فقط برای سطوح خاصی از مدیران، کارکنان قابل استفاده هستند. همچنین معیارهای مالی در زمینه‌هایی که قادر به ارزیابی هستند، نشان‌دهنده رویدادهای تاریخی گذشته‌اند و چون اغلب با تأخیر بدست می‌آیند، اطلاعات کاملی در زمینه پاسخگویی و تعهدات سازمان در قبال سهامداران و ذی‌نفعان در اختیار قرار نمی‌دهد و از معرفی بهترین نتایج عملکرد سالانه و شش‌ماهه و حتی ماهانه، دلیلی بر تداوم این نتایج در آینده نیست. صورت‌های مالی سنتی در پیشرفته‌ترین سطوح خود قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش‌های مختلف یک سازمان هستند که از تجمیع عملکرد کل سازمان بدست می‌آید. و توانایی انعکاس اثرات ناشی از همکاری‌های بین واحدهای مختلف را ندارند و این در حالی است که امروزه بیشتر فعالیت‌های ارزش‌آفرین سازمانها حاصل همکاری‌های بین وظیفه‌ای است و سیستم‌های مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی و یا بهای تمام شده این همکاری‌ها در روابط نیستند (بختیاری، 1386).
به دیگر سخن معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد فقط بازده مالی را می‌سنجند و مورد تأکید قرار می‌دهند و به ارزیابی عملیات و سودآوری کوتاه‌مدت توجه دارند وبه سازه‌ها و فرآیندهایی که باعث ایجاد بازده مالی می‌گردند تکیه نمی‌کنند. این در حالی است که سیستم‌های ارزیابی عملکرد مطلوب باید مبتنی بر بررسی‌های بلند مدت و عواملی باشند که برنامهریزی آینده‌سازان را نیز در بر می‌گیرد. افزون بر محدودیت‌های روش سنتی ارزیابی عملکرد، پذیرش اصل مشتری‌مداری و رضایت مشتری از طرف سازمانها، اهمیت یا فتن دارائیها نامشهود در سازمانها و ارزش‌گذاری سازمانها بر مبنای دارائیها نامشهود (از قبیل رضایت مشتریان، بهبود کیفیت ارائه خدمات، استفاده از نیروی انسانی کارآمد)، پیدایش فناوری‌های اطلاعاتی جدید، تغییرات جدید در حوزه ارائه خدمات و همچنین خواسته‌های جدید مشتریان سازمانی سبب شده است تا استفاده از تکنیک‌های سنتی ارزیابی با مشکل مواجه نشود و از این‌رو در حمایت از برنامه‌های مدیریت و بالاخص برنامه‌های استراتژیک سازمان ناتوان باشند. لذا در این پژوهش نیز دیدگاه‌های مالی به نتهایی برای پیشبرد عملکرد کافی نیست و نگرش متوازن‌تری لازم است.
تکنیک‌های ارزیابی متوازن در این روش به موارد زیر اشاره دارد:
1) توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی
2) توازن بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت
3) توازن بین ذی‌نفعان داخلی و خارجی یعنی کارکنان و مشتریان و سهامداران
4) توازن بین شاخص‌های هادی (شاخص‌های عملکرد آینده‌گر) و شاخص‌های تابع یا پیامد (شاخص‌های مالی و گذشته‌نگر)
5) توازن بین دیدگاه‌های داخلی و خارجی
تدوین و اجرای استراتژی‌های هدفمند، بدون توجه به نیروهای درونی و بیرونی مؤثر، بر شرکتهای خودروسازی، از جمله شرکت خودروسازی سایپا امکان‌پذیر نخواهد بود. چون فلسفه اصلی ارزیابی متوازن از ابتدا تا انتها، تأکید زیادی بر مدیریت استراتژیک و ایجاد تشکیلات استراتژی‌محور دارد و از آن به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی استفاده می‌شود. این تحقیق سعی بر آن دارد تا نشان دهد که کارت امتیازی متوازن چگونه غلبه بر موانع و مشکلات مهم سد راه اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های طرحریزی شده را ممکن می‌سازد.
1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
مدیران چند سالی است که از عزم جدی برای خدمت‌رسانی و گسترش فعالیت‌های شرکت خودروسازی سایپا برای مشتریان بالقوه خود سخن می‌گویند. امروزه تغییرات تکنولوژی و رقابت‌های جهانی دو عامل اصلی مؤثر بر سازمانهای بزرگ محسوب می‌شوند. سازمان‌هایی که نتوانند برای ایجاد، توسعه، استقرار، ارتقاء و بقاء این دو عامل گام بردارند، در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بود. (ولی‌پور، هنرمندیار، 1386). از طرف دیگر ابعاد یادگیری و رشد به عنوان پایین‌ترین سطح از دیدگاه‌های موجود در تکنیک ارزیابی متوازن شناخته می‌شود. بنابراین همه سازمانهای پیشرو برای بقاء نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات تازه و بدیع هستند نظرات جدید، همچون روحی در کالبد سازمان دیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقاء و پیشرفت و حتی فرار از خطرات احتمالی که سازمان را تهدید می‌کند باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آنها جلوگیری نمود. سازمانها برای آنکه بتوانند در دنیای متلاطم ومتغیر امروز به حیات ادامه دهند، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورند و ضمن شناخت تغییر و تحولات محیط، برای رویارویی باآن‌ها با تکنیکهای بدیع و تازه تدارکات دید و همراه تأثیر پذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد و در آنها شکل دلخواه را بوجود آورد. اگر مؤلفه‌های توسعه در ابعادمختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مورد بحث قرار دهیم ناگزیر نقش شرکتهای خودروسازی را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. شرکت خودروسازی سایپا به عنوان یکی از این شرکتهای مورد بحث نقش مهمی در فرآیند توسعه دارد. از این‌رو چنین سازمانی که خود توسعه‌آفرین است و موتور محرکه در همه ابعاد توسعه است، نیاز مبرمی به توسعه درونی خود دارد. با اینکه شرکت خودروسازی سایپا طی سال‌های پس از انقلاب از تفکر کمی و کیفی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، با این وجود به نظر می‌رسد حوزه حسابداری مدیریت آن هنوز از کمبود کادر تخصصی مورد نیاز رنج می‌برد و تلاش برای جذب نیروهای متخصص در این زمینه علیرغم وجود تعداد زیادی فارغ‌التحصیلان بیکار راه به جایی نمی‌برد. صرف نظر از اینکه در کشور ما کیفیت ارائه خودرو پایین است، بی‌توجهی به ارتقاء این صنعت مانند آنچه در کشورهای صنعتی متداول است نیز اثربخشی آن را کمرنگ نموده است. و در شرکت خودروسازی سایپا متولیان امر باید ضمن استفاده مناسب از فرصت‌ها، امکان راه‌اندازی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت نوین را که در سطح بین‌المللی، همتراز با کلاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است در دستور کار خود قرار دهد چراکه در فرآیند توسعه تغیر و تحول در ساختار برنامه‌ها، اهداف و روش‌ها ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریتی که امروز به صورت یک الزام و یک ضرورت و نه یک تکنیک خاص از سوی مجامع حرفه‌ای دنیا پذیرفته شده، تکنیک ارزیابی متوزان است. از یک طرف موقعیت کشور در صنعت، تجارت، عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای افراد شاغل در چرخه اقتصادی کشور وابسته به موقعیت واحدهای خودروسازی می‌باشد و در نهایت تعیین موفقیت واحدهای خودروسازی وابسته به موقعیت سیستم‌های ارزیابی عملکرد آنها می‌باشد و از طرف دیگر شرکت خودروسازی سایپا به عنوان پیش‌شرط توسعه مطرح بوده و کلید گسترش آن ارزیابی عملکرد صحیح می‌باشد. همچنین عدم وجود یک مدل جامع در تعیین میزان پتانسیل سازمانها در ایران و میزان آمادگی آنها در استفاده از این سیستم، ضرورت ارائه این تحقیق را مورد تأیید قرار می‌دهد. لذا درا ین تحقیق سعی می‌شود با دقت بیشتری به مسأله ارزیابی عملکرد در شرکت خودروسازی سایپا برای غلبه بر موانع احتمالی اجرای استراتژی‌های سازمان توجه شود و با توجه به اهمیت موضوع تا آنجا که مقدور باشد ودر این باره آگاهی بیشتری به مدیران در شرکت خودروسازی سایپا و صنعت خودروسازی کشور داده شود. از ضرورت‌های خاص این تحقیق، استفاده از تکنیک‌های مدرن حسابداری مدیریت در حوزه فعالیت‌های صنعت خودروسازی برای غلبه بر موانع احتمالی اجرای استراتژی‌ها در عمل می‌باشد. که خود سبب جلوگیری از رسیدن شرکت خودروسازی سایپا به نقطه سربه‌سر درآمدی و هزینه‌ای و بالا بردن حاشیه امنیت و پایداری این سازمان در امر خدمات‌رسانی می‌باشد. ضمناً باید به این نکته اشاره نمود که تکنیک ارزیابی متوازن تنها یک مدل مفهومی است و به‌کارگیری آن تنها بر اساس مدل ارائه شده به وسیله کاپلان و نورتون، بدون تجربیات قبلی بسیار مشکل است اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات شدید محیطی، زمان آن فرا رسیده که سیستم‌های اندازه‌گیری و گزارشگری سازمانها از پارامترهای سخت و خالص مالی فراتر روند و به سمت شناسایی و ارائه اطلاعات در مورد دارائی‌های نامشهود و اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی حرکت کنند. (حوزی، 1381).
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
هدف اصلی آن است که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیادهسازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.
1-6- سؤالات تحقیق
1-6-1- سوال اصلی تحقیق
آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن میتواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته شود؟
1-6-2- سوالات فرعی
1-6-2-1-آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان میدهد که شرکت خودروسازی سایپا استراتژیها را درک میکند؟
1-6-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که اهداف میتوانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟
1-6-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروهها و اشخاص بر قرار میکند؟
1-6-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده است؟
1-6-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیندهای مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن میسازد؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق
1-7-1- فرضیه اصلی:
تکنیک کارت امتیازی متوازن میتواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته شود.
1-7-2- فرضیههای فرعی:
فرضیه 1: تکنیک کارت امتیازی ارزیابی متوازن اطمینان میدهد که شرکت خودروسازی سایپا استراتژیها را درک میکند.
فرضیه 2: تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که اهداف میتوانند در درک دیدگاه و استراتژی شرکت خودروسازی سایپا اثر گذار باشند.
فرضیه 3: تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباط بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروهها و اشخاص را در شرکت خودروسازی سایپا برقرار میکند.
فرضیه 4: تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان میدهد که تخصیص منابع کوتاه مدت بااستراتژی بلند مدت شرکت خودروسازی سایپا مرتبط شده است.
فرضیه 5: تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیندهای مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن میسازد.
1-8- روش تحقیق:
این تحقیق از نوع کاربردی میباشد، و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل دادهها پیمایشی توصیفی میباشد.
1-9- روش آماری
در این تحقیق به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از آزمونهای متفاوتی استفاده شده است که در ذیل به هریک از این آزمونها اشاره میکنیم:
1-9-1- آمار توصیفی:
برای تحلیل سوالات مربوط به جمعیتشناسی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی سعی خواهد شد تا برخی از ویژگیهای نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه شود.
1-9-2- آمار استنباطی:
در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری استنباطی ذیل استفاده خواهدشد:
1-9-2-1-آزمون فریدمن: برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق
1-9-2-2-آزمون کای – دو: برای آزمون فرضیههای تحقیق، از این آزمون استفاده خواهد شد و برای اطمینان بیشتر تحلیل نیز، از آزمون نسبت (آزمون دو جمله ای) نیز استفاده خواهد شد.
1-10- روش گردآوری دادهها
از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانهای به گردآوری دادهها پرداخته خواهد شد.
1-11-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)
جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت خودروسازی سایپا میباشند.
1-12-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:
با توجه به محدود بودن جامعه آماری مورد بررسی از روش سرشماری استفاده خواهد شد یعنی کل جامعه آماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-13-تعاریف نظری و عملیاتی
1-13-1- تعاریف نظری
1-13-1-1- کارت امتیازی متوازن
مدلی جامع برای سنجش عملکرد سازمان است. در ایران کارت امتیازی متوازن، کارنامه توازن عملیات و یا ارزیابی فراگیر ترجمه شده است. در سال 1992 یکی از جدیدترین متون حسابداری مدیریت به نام ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون ارائه گردید. وآن عبارت چیزی است که با اندازهگیری واقعی عملکرد از ابعاد مالی و غیر مالی (از بعد مالی = نگاهی به عقب، از بعد مشتری = نگاه از بیرون به درون سازمان، از نوع نوآوری ورشد= نگاه به جلو و از بعد عملیات = نگاه از درون به بیرون) سازمان را مورد ارزیابی قرار میدهد و با مقایسه آن با هدفهای سازمان ما را به سمت هدفهای سازمان رهنمود میکند و راهبرهای مقدم را به ما معرفی میکند. مدل امتیازی متوازن، مدلی جامع برای سنجش عملکرد سازمان است و این مدل اهداف استراتژیک سازمان را در چند حوزه حیاتی به شاخصهای قابل سنجش تبدیل میکند که این حوزهها عبارتند از:
1-امور مالی
2-مشتری یا ارباب رجوع
3-فرآیندهای داخلی انجام کار در سازمان
4- رشد و یادگیری (هیننر 2001)

1-13-1-2-استراتژی (راهبرد)
استراتژی به تعیین هدفها و اولویتهای سازمان (بر اساس پیش بینی محیط بیرونی و تواناییهای سازمان) و تدوین برنامههای عملیاتی (برای دست یافتن به هدفهای ذکر شده)، میگویند (الوانی، 1378). استراتژی راه رسیدن به دیدگاه است. هر استراتژی توصیف میکند که مجموع مدیریت چه تدبیری در پیش گیرد که با توجه به امکانات و فرصتهای موجود در بازار بتواند در آمیزده و به دیدگاه از قبل تعیین شده دست یابد. استراتژی چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق هدفهای کل سازمان میباشد (اشنایدر و داوول2، 1999).
1-13-2- تعاریف عملیاتی
کارت امتیازی متوازن: در این پژوهش کارت امتیازی متوازن بر مبنای سوالات تحقیق با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که این پرسشنامه برای هر فرضیه دارای تعدادی سوال خواهد بود.

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

کارت امتیازی متوازن

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید