پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3194)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول: کلیات1-1- مقدمه21-2- ضرورت مطالعه51-3- اهداف مطالعه81-4- فرضیات مطالعه91-5- کلیات101-5-1- بیمه در بخش کشاورزی101-5-2- پیدایش بیمه کشاورزی در جهان141-5-3- تاریخچه بیمه کشاورزی در ایران151-5-4- نظریه بیمه محصولات کشاورزی16فصل دوم: مروری بر پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3195)

جدول4-1-3- صفات ارزیابی شده رقیق کننده حاوی سطوح مختلف زرده تخم مرغ اسپرم قوچ افشاری پس از انجماد 39جدول4-1-4- مقایسه ویژگی های حرکتی(مربوط به CASA) اسپرم قوچ افشاری در بین تیمارهای اختصاص یافته 41جدول4-1-5- صفات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1248)

5-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت316-2- نتیجه گیری35فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی371-3-مقدمه372-3- ساختار مدل پیشنهادی381-2-3- مجموعه ها382-2-3- پارامترها393-2-3- متغیر ها404-2-3- محدودیت ها415-2-3- توابع هدف456-3-نتیجه گیری47فصل چهارم- تصمیم گیری چند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (737)

2.3.2. Research on collocations……………………………………………………….442.4. Noticing, Awareness and Attention in Learning Collocations………………….472.5. Problems in Collocation Production……………………………………………..492.6. Vocabulary Retention……………………………………………………………502.7. Summary…………………………………………………………………………51CHAPTER3: METHODOLOGY3.0. Introduction………………………………………………………………………523.1. The Design of the Study………………………………………………………….523.2. Participants……………………………………………………………………….533.3. Materials ………………………………………………………………………….533.3.1. Concordance Software for Text Analysis……………………………………..543.3.2. Testing Instruments…………………………………………………………….543.3.2.1. ادامه مطلب…

By 92, ago